கடிகாரம் நகர மறுத்த நொடிகள்

துவங்கும் முன் முடிந்ததென்று இருந்தேன்
தந்தாய்
உன் புன்னகையில்
கடிகாரம் நகர மறுத்த நொடிகளை…!!

Load Comments?