சிற்பம்

மெய் உறைந்திட
வெளி நாழி யாவும் கடந்திட
அவன் கண்களே கதியாகினாள்
அதற்காகவே அவளாகினாள்.

Load Comments?